Общи условия за предоставяне на потребителски кредити

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ НА „НЕТКРЕДИТ” ООД

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящите Общи условия регламентират общите правила, при които „Неткредит” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3 (Литекс Тауър), ет. 10 вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201253421, (наричано по-нататък още и „ДРУЖЕСТВОТО”), с електронна поща info@netcredit.bg и уебстраница www.netcredit.bg, извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити на физически лица.
1.2. ДРУЖЕСТВОТО е финансова институция по смисъла на ЗКИ. „Неткредит” ООД е вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ), под номер BGR00213. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.
1.3. „Неткредит” ООД предоставя потребителски кредити (заеми) съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство.
1.4. Общите условия съдържат информацията, която ДРУЖЕСТВОТО трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му, включително информация за основните права и задължения на „Неткредит” ООД и на кредитополучателите.
1.5. Общите условия са неразделна част от договорите за потребителски кредит, сключвани между ДРУЖЕСТВОТО и кредитополучателите, и са задължителни за страните по тези договори. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, уговорени в конкретните договори, се прилагат условията по договорите.
1.6. Предоставянето на потребителски кредит подлежи на предварително одобрение от ДРУЖЕСТВОТО съобразно описаните по-долу правила. Предоставянето на информация от клиента и нейното приемане от ДРУЖЕСТВОТО не задължава ДРУЖЕСТВОТО да предостави искания потребителски кредит.
1.7. Общите условия към договорите за потребителски кредит се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ДРУЖЕСТВОТО приема клиенти, или на уебстраницата на „Неткредит” ООД: www.netcredit.bg.
1.8. По смисъла на тези Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”):
1.8.1. Клиент е всяко физическо лице, което е изявило желание да се ползва или се ползва от услуги, предоставяни от „Неткредит” ООД;
1.8.2. Кредитополучател е всяко дееспособно физическо лице на възраст от 18 до 65 години, на което ДРУЖЕСТВОТО е одобрило искането за ползване на потребителски кредит и което е страна по договор за потребителски кредит;
1.8.3. ( Изм. с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) Формуляр за кандидатстване за кредит е стандартизирана форма за отпускане на кредит, в която Клиентът следва да посочи лични данни, сума на първия транш от кредита, лихвен период за погасяване на лихвата по първия транш от кредита, банкова сметка, Revtag и др., съществена за одобряването на кредита информация. Изпраща се до ДРУЖЕСТВОТО чрез попълване на електронна форма за регистрация, намираща се на уебстраницата www.netcredit.bg;
1.8.4. Уведомление за отказан кредит – съобщение, изпратено от ДРУЖЕСТВОТО до Клиента чрез текстово съобщение (SMS) или на електронната му поща, в което ДРУЖЕСТВОТО недвусмислено заявява, че отказва да отпусне кредит на Клиента;
1.8.5. Уебстраница – обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращо се на следния адрес в интернет: www.netcredit.bg, на който е разположен уебсайтът на ДРУЖЕСТВОТО. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги;
1.8.6. Одобрение за отпускане на потребителски кредит – съгласие на Дружеството за отпускане на кредит в поисканите от клиента размер и срок, въз основа на което и след получаване на съгласието на Клиента за сключване на договора, Договорът за потребителски кредит се счита сключен;
1.8.7. Страни – ДРУЖЕСТВОТО и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”;
1.8.8. (Изм. с реш. на управителя от 25.09.2015 г.) Работното време на ДРУЖЕСТВОТО е посочено на уебстраницата www.netcredit.bg.
1.8.9. Еpay.bg – електронна система за разплащания, повече информация за която може да се получи на уебстраницата на дружеството, управляващо системата за разплащане, www.epay.bg. Паричните преводи, извършени от ДРУЖЕСТВОТО чрез услугата на еРay.bg, се получават във всеки един от офисите на „Изипей” АД.
1.8.10. Гаранция – банкова гаранция, издадена от банка, оперираща на територията на Република България, или гаранция, издадена от небанкова финансова институция, оперираща на територията на Република България. Гаранцията следва да съдържа неотменяемо и безусловно изявление, че ако Кредитополучателят не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, гарантът (банка или небанкова финансова институция) ще заплати на „Неткредит” ООД всички дължими от Кредитополучателя суми след първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО.
1.8.11. Поръчители – физически лица, които поемат задължение при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите да отговарят солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от договора за потребителски кредит.
1.8.12 (Нова с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) Приложение - софтуерната програма, която е достъпна за безконтактно комуникационно устройство (GSM, таблет и др.) изработена от Неткредит за своите клиенти.
1.8.13 (Нова с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) Платформа - означава всяко от Уебсайта www.netcredit.bg и/или Приложението,
1.8.14 (Нова с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) Профил – означава уникален и интерактивен личен профил на клиент, създаден от Неткредит, въз основа на предоставените от клиента лични данни и документи, в който се съхраняват клиентски данни, документи и комуникация с Неткредит, достъпен през Платформата.
1.8.15 (Нова с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) Revolut Bank UAB - дружество, учредено в Република Литва с дружествен номер 304580906 и офис на регистрация и централа на адрес: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва, вписано под № 271 в регистъра на БНБ за Кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт.

РАЗДЕЛ II. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

2.1. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на Кредитополучателя потребителски кредит с цел задоволяване на негови и на семейството му лични нужди.
2.2. Кредитополучатели по потребителски кредити могат да бъдат всички дееспособни физически лица, с постоянно местоживеене в страната, на възраст от 18 до 65 години.
2.3. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на писмен договор, по силата на който „Неткредит” ООД предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит в размер до 5 000 лв. под формата на заем. С подписването на Договора Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения потребителски кредит за финансирането на свои лични или на семейството си нужди съгласно договорените срокове и други условия и да върне кредита на ДРУЖЕСТВОТО в уговорените срокове, в едно с дължимите лихви.
2.4. (Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.)Договарянето се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, профил на клиента и/или телефон), като Договорът за потребителски кредит се сключва във формата на електронен документ, при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за потребителския кредит (ЗПК).
2.5. Договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма на хартиен или друг траен носител, в два екземпляра – по един за всяка от страните по Договора.
2.6. ( Изм. с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) С ключването на Договора за потребителски кредит става по инициатива на Клиента. За да получи потребителски кредит, Клиентът попълва Формуляр за кандидатстване (Искане за потребителски кредит), намиращ се на уебстраницата на ДРУЖЕСТВОТО /www.netcredit.bg/, където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), лична карта, месторабота, мобилен телефонен номер, актуална електронна поща, банкова сметка на лицето, Revtag и други. ДРУЖЕСТВОТО има право да изисква и допълнителни данни, включително копие на лична карта, изпратено по електронната поща, в случай че се усъмни в истинността на предоставените от Клиента данни. ДРУЖЕСТВОТО има право да позвъни на посочените във Формуляра за кандидатстване телефони и да уточни представените от Клиента данни.
2.7. С цел избягване на съмнения, при подаване на Формуляра за кандидатстване, Клиентът следва да попълни правилно цифровия код в полето, указано в самия Формуляр за кандидатстване. Ако цифровият код не е попълнен или не е попълнен правилно, ДРУЖЕСТВОТО не разглежда искането за кредит.
2.8. Цифровият код се изпраща от ДРУЖЕСТВОТО под формата на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер, който Клиентът е предоставил при кандидатстването си за кредит.
2.9. Въвеждането на цифровия код трябва да стане в рамките на 24 часа от попълване на Формуляра за кандидатстване.
2.10. ДРУЖЕСТВОТО разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си да предостави потребителски кредит и неговия размер или за отказа си да предостави такъв кредит. ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да излага пред Клиента мотивите си за отказа за отпускане на кредит.
2.11. (Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) За да се пристъпи към сключване на Договора за потребителски кредит, е необходимо ДРУЖЕСТВОТО да е одобрило отпускането на кредит на Клиента и да го е информирало за това чрез изпращането на съобщение в Профила на Клиента, електронна поща и/или SMS.
2.12. (Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) В случай че Клиентът е одобрен, едновременно с уведомлението по т. 2.10, ДРУЖЕСТВОТО изпраща на посочената във Формуляра за кандидатстване електронна поща и/или Профила на Клиента Договора за потребителски кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит.
2.13. Считано от момента на получаване на уведомлението по т. 2.10 за съгласието на ДРУЖЕСТВОТО да предостави кредита и на документите
по т. 2.12, Клиентът разполага с 24 часа за потвърждаване на сключването на Договора за потребителски кредит.
2.14. След като Клиентът потвърди, че e запознат и приема Договора за потребителски кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, които са били в сила към момента на сключването на Договора, Договорът за потребителски кредит между Кредитополучателя и „Неткредит” ООД се счита сключен.
2.15. Ако потвърждението за сключването на Договора бъде изпратено след изтичане на срока
по т. 2.13, ДРУЖЕСТВОТО има право да се откаже от сключването да Договора, като уведоми за това Клиента по електронна поща или телефон.
2.16. ( Изм. с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на Договора за потребителски кредит, изрично потвърждава неговото искане за незабавно изпълнение на Договора за потребителски кредит и в частност за усвояване на кредита по посочения от него начин – превеждане на кредита по банковата му сметка, предоставяне на сумата на кредита чрез системата на ePay.bg или по разплащателна сметка на Кредитополучателя, поддържана от Revolut Bank UAB и свързана с декларирания от Кредитополучателя Revtag.
2.17. (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.)
2.18. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, през целия срок на действие на Договора всеки Кредитополучател има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с ДРУЖЕСТВОТО.
2.19. На един Кредитополучател се отпуска едновременно само един кредит. Кредитополучателят може да подаде искане за нов кредит само при условие, че напълно е изплатил взетия преди това кредит и няма други непогасени задължения към ДРУЖЕСТВОТО.
2.20. Всички плащания по Договора за потребителски кредит се извършват в български лева.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

3.1. Права и задължения във връзка с предоставяне на информация относно потребителския кредит.
3.1.1. Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на ДРУЖЕСТВОТО данни и документи. Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на „Неткредит” ООД за всяка промяна, настъпила в информацията, дадена от него при сключване на Договора за потребителски кредит и в частност, но не само, за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите си сметки.
3.1.2. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) В случай че в срока на Договора за потребителски кредит Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с банка или друга финансова институция, той се задължава в 3-дневен срок от настъпването на това събитие да уведоми ДРУЖЕСТВОТО и при поискване от негова страна да му представи съответните договори и други относими към кредитното правоотношение документи.
3.1.3. Кредитополучателят има право да получи от ДРУЖЕСТВОТО безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора за потребителски кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа и цялата изискуема информация съгласно действащото към момента на предоставяне на извлечението законодателство, включително разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно Договора за потребителски кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит

3.2. Задължение за осигуряване на гаранция от страна на Кредитополучателя:
3.2.1. В срок до края на следващия ден от сключването на Договора за потребителски кредит, Кредитополучателят е длъжен да представи на ДРУЖЕСТВОТО гаранция по кредита, която може да бъде:
а) банкова гаранция, издадена от банка, оперираща на територията на Република България;
б) гаранция, издадена от небанкова финансова институция, оперираща на територията на Република България;
в) двама поръчители.
3.2.2. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Банковата гаранция и гаранцията, издадена от небанкова финансова институция, следва да отговарят на изискванията на закона за тяхното издаване и да съдържат неотменяемо и безусловно изявление, че ако Кредитополучателят не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, гарантът (банка или небанкова финансова институция) ще заплати на „Неткредит” ООД всички дължими от Кредитополучателя суми в първия работен ден, следващ деня на получаване на първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО. Размерът на гаранцията по т.3.2.1 букви „а” и „б” и срока на нейната валидност се определят в договора за потребителски кредит.
3.2.3. (Доп. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Поръчители могат да бъдат дееспособни физически лица, които поемат задължение да отговарят солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от Договора за потребителски кредит при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите. Поръчителите трябва да са наети на безсрочен трудов договор и да получават минимум 1500 (хиляда и петстотин) лева брутно месечно възнаграждение. Към датата на сключване на Договора за потребителски кредит поръчителите не трябва да имат кредити с повече от 30 (тридесет) дни просрочие.
3.2.4. В рамките на срока по т. 3.2.1 поръчителите следва да се явят лично в офис на ДРУЖЕСТВОТО и да предоставят информация за себе си – лични данни и данни, касаещи тяхната кредитоспособност.
3.2.5. ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да приеме предложените от Кредитополучателя поръчители, а преценява тяхната надеждност и платежоспособност. В тази връзка, освен личните данни на предложените поръчители, ДРУЖЕСТВОТО може да изиска и информация относно наличие на сключен трудов договор, работодател, имуществено състояние и друга подобна.
3.2.6. ДРУЖЕСТВОТО приема предоставената от Кредитополучателя банкова гаранция или гаранция, издадена от небанкова финансова институция, ако същата отговаря на изискванията на закона, на тези Общи условия и на Договора за потребителски кредит.
3.2.7. (Нова с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) След като Кредитополучателят получи уведомление от страна на ДРУЖЕСТВОТО, че е одобрен за кредити още преди да е потвърдил желанието си за сключване на Договора за потребителски кредит същият има право да изпрати за предварително одобрение от страна на ДРУЖЕСТВОТО /на имейл или в офис на ДРУЖЕСТВОТО/ гаранция предоставена от банка или небанкова финансова институция. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно в срок до края на първия работен ден след получаването на последната да уведоми Кредитополучателя дали ще издаде предварително одобрение или не. Ако ДРУЖЕСТВОТО одобри гаранцията, то не може да откаже да я приеме като обезпечение за сключване на договора, за който Кредитополучателя е бил одобрен. Одобрението на гаранцията важи за срок от 15 (петнадесет) дни.
3.2.8. (Нова с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) След като Кредитополучателят получи уведомление от ДРУЖЕСТВОТО, че е одобрен за кредит и още преди да е потвърдил желанието си за сключване на Договора, същият има право да предостави за предварително одобрение от страна на ДРУЖЕСТВОТО двама поръчители. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно в срок до края на първия работен ден след предоставяне на необходимите данни от страна на поръчителите да уведоми Кредитополучателя дали ще издаде предварително одобрение или не. Ако дружеството одобри поръчителите, то не може да откаже да ги приеме като обезпечение по Договор за потребителски кредит сключен с Кредитополучателя. Одобрението на поръчителите важи за срок 15 (петнадесет) дни. В случай, че дружеството не одобри един или двама от поръчителите, Кредитополучателят има право да предостави за предварително одобрение още двама поръчители.
3.2.9. (Нова с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Уведомлението на ДРУЖЕСТВОТО по т. 3.2.7 и т. 3.2.8 се извършва по телефон или по имейл.

3.3. Последици в случай на неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за осигуряване на гаранция:
3.3.1. В случай че Кредитополучателят не представи на ДРУЖЕСТВОТО гаранция по кредита по реда и при условията на т. 3.2 и в предвидения срок, той дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер, посочен в Договора за потребителски кредит.
3.3.2. Неустойката се начислява на месец, считано от изтичането на срока по т. 3.2.1.
3.3.3. Ако срокът, за който се начислява неустойката, е по-кратък от срока между две погасителни вноски, неустойката се начислява на ден и е в размер на 1/30 от месечната неустойка.
3.3.4. Неустойката се дължи само за периоди, в които кредитът е бил без осигурена гаранция. В този смисъл, ако Кредитополучателят осигури надлежна гаранция по кредита, макар и след изтичането на срока по т. 3.2.1, неустойката спира да се начислява. Ако действието на гаранцията бъде прекратено, независимо по какви причини, считано от деня, в който действието на гаранцията е било прекратено, неустойката отново се начислява.
3.3.5. Начислената неустойка се заплаща заедно със следващата погасителна вноска по кредита съобразно уговорения в Договора за потребителски кредит погасителен план.

3.4. Право на отказ от страна на Кредитополучателя:
3.4.1. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за потребителски кредит, като уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО в 14-дневен срок от сключването на Договора.
3.4.2. При упражняване на правото си на отказ от сключения договор Кредитополучателят уведомява ДРУЖЕСТВОТО преди изтичането на срока
по т. 3.4.1. Срокът се смята за спазен, ако уведомлението, направено на хартиен носител или по електронната поща, е било изпратено преди изтичането на срока.
3.4.3. В случай че Кредитополучателят упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на ДРУЖЕСТВОТО получената сума по кредита (главницата) и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата и евентуално дължима неустойка по т. 3.3.1, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до ДРУЖЕСТВОТО за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за потребителски кредит лихвен процент. Срокът за връщане на сумата по кредита започва да тече от датата, на която Кредитополучателят е изпратил до ДРУЖЕСТВОТО уведомлението за упражняване правото на отказ.

3.5. Права и задължения във връзка с ползване и връщане на потребителския кредит.
3.5.1. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави за ползване разрешения кредит в договорените размер и срокове и при договорените условия.
3.5.2. Кредитополучателят е длъжен да ползва предоставения потребителски кредит за задоволяване на негови лични или на семейството му нужди и да го върне в уговорените срокове и при уговорените в Договора за потребителски кредит условия.
3.5.3. Кредитът се издължава на седмични или месечни погасителни вноски, съобразно уговорения в Договора за потребителски кредит погасителен план.
3.5.4. ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време да прехвърли правата си по Договора за потребителски кредит на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай „Неткредит” ООД се задължава да уведоми Кредитополучателя за настъпилата промяна в титуляра на вземането.
3.5.5. ДРУЖЕСТВОТО има право да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за потребителски кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.
3.5.6. Като обезпечение на кредита и при съгласие от страна на Кредитополучателя, последният може да издаде в полза на ДРУЖЕСТВОТО запис на заповед за общия размер на плащанията по кредита. След всяко плащане записът на заповед следва незабавно да бъде привеждан в съответствие с остатъка от задължението.

3.6. Права и задължения във връзка с предсрочно погасяване на кредита.
3.6.1. Кредитополучателят може по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за потребителски кредит, без да дължи никакво обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО за предсрочното погасяване. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора.
3.6.2. В случай на частично предсрочно погасяване по кредита, Кредитополучателят следва да заяви писмено кой от двата варианта за намаляване на разходите по кредита избира:
а) ДРУЖЕСТВОТО да намали крайния срок за погасяване на кредита при запазване на размера на вноските или
б) ДРУЖЕСТВОТО да намали съответно размера на погасителните вноски при запазване на крайния срок за погасяване.
3.6.3. В случаите на частично предсрочно погасяване страните подписват допълнително споразумение и нов погасителен план.

3.7. Неизпълнение от страна на Кредитополучателя. Предсрочна изискуемост.
3.7.1. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) При забавяне на една или повече погасителни вноски Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за забава, за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска.
3.7.2. ДРУЖЕСТВОТО може да изиска предсрочно погасяване на предоставения кредит, като обяви кредита за предсрочно изискуем при наличие на едно или няколко от следните обстоятелства:
а) Кредитополучателят не изплати погасителна вноска на уговорената в Договора за потребителски кредит дата (падеж);
б) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
в) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
г) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
д) (Нова с реш на управителя от 19.07.2016 г.) Установяване на неистински и/или неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, предоставени от Кредитополучателя и/или от трети задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на Договора за потребителски кредит
3.7.3. При настъпване на предсрочна изискуемост Кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по Договора за потребителски кредит.
3.7.4. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) При обявяване на предсрочна изискуемост действието на погасителния план се прекратява. Задължението на Кредитополучателя от момента на настъпването на изискуемостта се състои от сумата на дължимите на ДРУЖЕСТВОТО такси, комисиони, разноски, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита (до окончателното погасяване на дълга), начислените лихви (до датата на предсрочната изискуемост), неустойки и неиздължения остатък от главницата.
3.7.5. В случай на частични плащания по кредита, задълженията на Кредитополучателя се погасяват в следната поредност: такси, комисиони, разноски, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита, неустойки, лихви, главница.

3.8. Прекратяване на договора за потребителски кредит.
3.8.1. Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на Кредитополучателя, включително и при предсрочно плащане и при упражняване на правото на отказ, съгласно условията на договора и настоящите Общи условия.
3.8.2. Договорът за потребителски кредит се прекратява и при настъпване на предсрочна изискуемост при условията на т. 3.7.2.
3.8.3. В случаите по т. 3.8.2 настъпват последиците по т. 3.7.3 и т. 3.7.4 от настоящите Общи условия.

3.9. Такси и разноски във връзка с кредита.
3.9.1. Изцяло за сметка на Кредитополучателя са всички необходими разноски по администриране и връщане на кредита, като: банкови такси и комисиони, такси на „Изипей” АД и други подобни, чийто размер е конкретно посочен в действащата тарифа на съответния доставчик на услугата.
3.9.2. Изцяло за сметка на Кредитополучателя са всички разноски, които ДРУЖЕСТВОТО е направило във връзка със събиране на дължимите от Кредитополучателя суми, като: пощенски и телефонни разходи, съдебни и арбитражни такси, такси по обезпечаване на дълга, такси за вещи лица, адвокатски възнаграждения, такси за различни удостоверения и преписи и др.под.

РАЗДЕЛ IV. ЗАЩИТА НА СДЕЛКИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4. С попълването и подаването на Формуляра за кандидатстване за кредит Кредитополучателят декларира, че:
4.1. е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнението на Договора за потребителски кредит;
4.2. е съгласен и разрешава на ДРУЖЕСТВОТО да предоставя информацията за финансовото му състояние и/или информация, представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателя с ДРУЖЕСТВОТО, на други дружества/лица за целите на изпълнението на сключения Договор за потребителски кредит и за целите на събиране на вземанията на ДРУЖЕСТВОТО към тях в случаите на неизпълнение по същия договор;
4.3. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.; Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019)) е съгласен ДРУЖЕСТВОТО по своя преценка да изпраща на посочените във Формуляра за кандидатстване за потребителски кредит адрес на електронната поща, мобилен телефонен номер, настоящ/постоянен адрес и/или в Профила на Клиента съобщения за дължими плащания по кредита, размер и дата на плащане на задълженията, друга информация относно кредита, както и информация относно услуги, продукти и промоции на ДРУЖЕСТВОТО;
4.4. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е съгласен ДРУЖЕСТВОТО да извършва проверка на предоставените от него лични данни във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества и др. (вкл. ЦКР на БНБ, НАП, НОИ, ГД „ГРАО”), като с цел извършване на необходимата проверка разкрива пред такива трети лица личните данни на Кредитополучателя, предоставени на ДРУЖЕСТВОТО при подаването на искането за кредит и при подписване на съответния Договор за потребителски кредит, или получени или събрани от ДРУЖЕСТВОТО по друг законен начин;
4.5. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО го е уведомило за правата му и му е предоставена информация по ЗЗЛД;
4.6. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е уведомен, че има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително: да изисква потвърждение от администратора на лични данни за това, дали отнасящите се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни, които се обработват, както и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поиска от администратора на личните му данни заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни;
4.7. е уведомен, че срокът, за който ДРУЖЕСТВОТО ще съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни се определя на 5 /пет/ години, считано от подаването на Формуляра за кандидатстване за кредит;.
4.8. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е съгласен ДРУЖЕСТВОТО в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените) за изброените по-горе цели и срокове (включително за случаите, в които между страните не е на лице действащ Договор за потребителски кредит); да проверява тяхната достоверност и актуалност, посредством телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др. съгласно приложимото законодателство;
4.9. е запознат с данните, които идентифицират ДРУЖЕСТВОТО като администратор, които данни са подробно описани в индивидуалния договор;
4.10. е уведомен, че за попълнените и предоставените от него неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК;
4.11. (Нова с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е запознат, че Политиката за защита на личните данни, публикувана на уебсайта на ДРУЖЕСТВОТО, съдържа допълнителна детайлна уредба на целите на обработване на лични данни от страна на ДРУЖЕСТВОТО, както и подробна информация относно правата на субектите на лични данни.

РАЗДЕЛ V. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

5.1. Възникналите по време на действие на Договора за потребителски кредит спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които се превръщат в неразделна част от Договора за потребителски кредит.
5.2. Кредитополучателят има право да подава до ДРУЖЕСТВОТО жалби, свързани със сключването и изпълнението на Договора за потребителски кредит. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на административния адрес и/или на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО, посочени в Договора за потребителски кредит. Когато ДРУЖЕСТВОТО не се произнесе по жалбата в срок от 30 дни, както и когато решението на ДРУЖЕСТВОТО по жалбата не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от съответния извънсъдебен орган.
5.3. Кредитополучателят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.
5.4. (Изм. с реш. на управителя от 21.04.2022 г.) Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите, която се намира на адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5, както и www.kzp.bg.
5.5. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Страните следва да отнасят всички имуществени спорове, възникнали във връзка с Договора за потребителски кредит и неразрешени по реда на предходните алинеи, до компетентния съд или до Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Приложимо към споровете ще бъде българското материално право.

РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ

6.1. (Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за узнати от другата страна, ако бъдат доставени на адреса/ите, Профила на Клиента и/или електронна поща, посочени от Кредитополучателя във „Формуляра за кандидатстване за потребителски кредит”, а за ДРУЖЕСТВОТО – в Договора за потребителски кредит;
6.2. Всяка страна е длъжна да осигури получаването на съобщенията, изпратени до нея от другата страна по Договора за потребителски кредит на посочения в Договора адрес. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им всяко изпратено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка на посочения постоянен/настоящ адрес на страната, ще се счита получено на датата, отбелязана от пощенската служба или доставчика, независимо дали е било фактически получено или не, или същото не е потърсено и ще поражда правни последици, свързани с получаването. Тази уговорка важи и за връчване на нотариални покани и съдебни документи.
6.3. Кредитополучателят се задължава да уведоми ДРУЖЕСТВОТО писмено в срок до 3 (три) календарни дни при промяна на данните, посочени съгласно т. 6.1.
6.4. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да уведоми Кредитополучателя писмено или чрез своята интернет страница в срок до 3 (три) календарни дни при промяна на данните, посочени съгласно т. 6.1.
6.5. При неизпълнение на задължението по т. 6.3 и т. 6.4, изпратените до последния известен адрес за кореспонденция и електронна поща писма, покани, съобщения или други документи ще се считат за валидно връчени на страната след изтичането на три дни от тяхното изпращане.
6.6. За неуредените в настоящите Общи условия и в Договора за потребителски кредит въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
6.7. Правата на страните по Договора за потребителски кредит са кумулативни и не изключват други права, предоставени им от закона. Тези права могат да бъдат упражнявани винаги и толкова често, колкото страните счетат за необходимо.
6.8. Договорът за потребителски кредит може да се променя само с писменото съгласие на страните по него.
6.9. Заемната сума, уговорена в Договора за потребителски кредит, се предава на Кредитополучателя в български левове при фиксиран курс на Българска народна банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95 лв. (един лев и деветдесет и пет стотинки). Страните се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс лев/евро Кредитополучателят да дължи на ДРУЖЕСТВОТО равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.
6.10. (Изм. с реш на управителя от 19.07.2016 г.) Със сключването на Договора за потребителски кредит, Кредитополучателят потвърждава, че:
1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора;
2) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
3) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
4) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
5) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
6) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
7) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.)
8) предоставил е на ДРУЖЕСТВОТО цялата действителна информация за своето икономическо положение.
6.11. По преценка на ДРУЖЕСТВОТО Кредитополучателят може да бъде включен в промоционални програми, предлагащи преференциални условия за отпускане на кредити. Конкретните условия по съответната програма ще бъдат включени в Договора за потребителски кредит.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя на „Неткредит” ООД от 22.07.2014 г., изм. с решение на управителя от 25.09.2015 г., от 19.07.2016 г., от 22.05.2018 г., 29.11.2019 г., 21.04.2022 г. и 02.10.2023 г.

Свали мобилното
приложение