Oбщи условия за кредити до 500 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ „ДО 500” НА „НЕТКРЕДИТ” ООД
(Заглавие изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящите Общи условия регламентират общите правила, при които „Неткредит” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3 (Литекс Тауър), ет. 10, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201253421, (наричано по-нататък още и „ДРУЖЕСТВОТО”), с електронна поща info@netcredit.bg и уебстраница www.netcredit.bg, извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити на физически лица.
1.2. ДРУЖЕСТВОТО е финансова институция по смисъла на ЗКИ. „Неткредит” ООД е вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ), под номер BGR00213. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.
1.3. „Неткредит” ООД предоставя потребителски кредити (заеми) съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство.
1.4. Общите условия съдържат информацията, която ДРУЖЕСТВОТО трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му, включително информация за основните права и задължения на „Неткредит” ООД и на кредитополучателите.
1.5. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Общите условия са неразделна част от договорите за потребителски кредит „До 500”, сключвани между ДРУЖЕСТВОТО и кредитополучателите, и са задължителни за страните по тези договори. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, уговорени в конкретните договори, се прилагат условията по договорите.
1.6. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Предоставянето на потребителски кредит „До 500” подлежи на предварително одобрение от ДРУЖЕСТВОТО съобразно описаните по-долу правила. Предоставянето на информация от клиента и нейното приемане от ДРУЖЕСТВОТО не задължава ДРУЖЕСТВОТО да предостави искания потребителски кредит.
1.7. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Общите условия към договорите за потребителски кредит „До 500” се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ДРУЖЕСТВОТО приема клиенти, или на уебстраницата на „Неткредит” ООД: www.netcredit.bg.
1.8. По смисъла на тези Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”):
1.8.1. Клиент е всяко физическо лице, което е изявило желание да се ползва или се ползва от услуги, предоставяни от „Неткредит” ООД;
1.8.2. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучател е всяко дееспособно физическо лице на възраст от 18 до 65 години, на което ДРУЖЕСТВОТО е одобрило искането за ползване на потребителски кредит „До 500” и което е страна по договор за потребителски кредит „До 500”;
1.8.3. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредит „До 500” е потребителски кредит, предоставян от „Неткредит” ООД под формата на кредитна линия със срок на ползване 1 (една) година от сключването на Договора за потребителски кредит „До 500”, като с изтичането му срокът за ползване се удължава автоматично с една година за общо 5 (пет) години, ако в 30-дневен срок преди изтичането на първоначалния или всеки последващ едногодишен период нито една от страните не изрази писмено желание за прекратяване на Договора. В рамките на срока на ползване на кредита Кредитополучателят може, съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния си договор, многократно да усвоява суми по кредита (траншове) до максимално разрешения лимит, като необходимо условие за усвояване на следващ транш от кредита е Кредитополучателят да е погасил изцяло всички свои задължения по усвоен предходен транш по кредита. Правоотношението между страните в рамките на срока на договора не се прекратява дори при спадане на експозицията на Кредитополучателя до нула.
1.8.4. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Лихвен период е посочен от Кредитополучателя срок след усвояване на съответния транш по кредита „До 500”, в който Кредитополучателят е длъжен да погаси дължимата лихва по усвоения транш (главница). Лихвеният период може да бъде от 5 до 30 дни. За избягване на съмнения, Кредитополучателят не е длъжен заедно с дължимата лихва, да погаси и усвоения транш по кредита и може да продължи да го ползва и след края на лихвения период, като съответно продължи да заплаща лихва за ползване съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния договор за кредит.
1.8.5. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Транш по кредита е сума в рамките на максимално разрешения лимит по кредита „До 500”, която Кредитополучателят може да усвои и да ползва при условията на настоящите Общи условия и индивидуалния договор за кредит и която следва да погаси в рамките на срока на договора. Кредитополучателят може да усвоява нов транш по кредита, само след като погаси изцяло задълженията си по предходно усвоен транш.
1.8.6. Падеж на лихвено плащане е последният ден от лихвения период. В случай че последният ден от лихвения период е почивен, плащането се извършва на следващия работен ден след почивния ден.
1.8.7. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г. и изм. с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) Формуляр за кандидатстване за кредит „До 500” е стандартизирана форма за отпускане на кредит, в която Клиентът следва да посочи лични данни, сума на първия транш от кредита, лихвен период за погасяване на лихвата по първия транш от кредита, банкова сметка, Revtag и др., съществена за одобряването на кредита информация. Изпраща се до ДРУЖЕСТВОТО чрез попълване на електронна форма за регистрация, намираща се на уебстраницата www.netcredit.bg;
1.8.8. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Формуляр за усвояване на следващ транш от кредита „До 500” е стандартизирана форма за искане за усвояване на транш от кредита „До 500”, в която Клиентът следва да посочи сума на искания транш, лихвен период за погасяване на лихвата по искания транш и др. Изпраща се до ДРУЖЕСТВОТО чрез попълване на електронна форма за регистрация, намираща се на уеб страницата www.netcredit.bg;
1.8.9. Уведомление за отказан кредит – съобщение, изпратено от ДРУЖЕСТВОТО до Клиента чрез текстово съобщение (SMS) или на електронната му поща, в което ДРУЖЕСТВОТО недвусмислено заявява, че отказва да отпусне кредит на Клиента;
1.8.10. Уебстраница – обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращо се на следния адрес в интернет: www.netcredit.bg, на който е разположен уебсайтът на ДРУЖЕСТВОТО. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги;
1.8.11. Одобрение за отпускане на потребителски кредит – съгласие на Дружеството за отпускане на кредит в поисканите от клиента размер и срок, въз основа на което и след получаване на съгласието на Клиента за сключване на договора, Договорът за потребителски кредит се счита сключен;
1.8.12. Страни – ДРУЖЕСТВОТО и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”;
1.8.13. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Работното време на ДРУЖЕСТВОТО е посочено на уебстраницата www.netcredit.bg.
1.8.14. Еpay.bg – електронна система за разплащания, повече информация за която може да се получи на уебстраницата на дружеството, управляващо системата за разплащане, намираща се на адрес www.epay.bg. Паричните преводи, извършени от ДРУЖЕСТВОТО чрез услугата на еРay.bg, се получават във всеки един от офисите на „Изипей” АД.
1.8.15. Гаранция – банкова гаранция, издадена от банка, оперираща на територията на Република България, или гаранция, издадена от небанкова финансова институция, оперираща на територията на Република България. Гаранцията следва да съдържа неотменяемо и безусловно изявление, че ако Кредитополучателят не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, гарантът (банка или небанкова финансова институция) ще заплати на „Неткредит” ООД всички дължими от Кредитополучателя суми след първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО.
1.8.16. Поръчители – физически лица, които поемат задължение при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите да отговарят солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от договора за потребителски кредит.
1.8.17 (Нова с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) Приложение - софтуерната програма, която е достъпна за безконтактно комуникационно устройство (GSM, таблет и др.) изработена от Неткредит за своите клиенти.
1.8.18 (Нова с реш. на управителя от 29.11.2019) Платформа - означава всяко от Уебсайта www.netcredit.bg и/или Приложението.
1.8.19 (Нова с реш. на управителя от 29.11.2019) Профил – означава уникален и интерактивен личен профил на клиент, създаден от Неткредит, въз основа на предоставените от клиента лични данни и документи, в който се съхраняват клиентски данни, документи и комуникация с Неткредит, достъпен през Платформата.
1.8.20 (Нова с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) Revolut Bank UAB - дружество, учредено в Република Литва с дружествен номер 304580906 и офис на регистрация и централа на адрес: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва, вписано под № 271 в регистъра на БНБ за Кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт.

РАЗДЕЛ II. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ „ДО 500”. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ „ДО 500”
(Заглавие изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.)

2.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) ДРУЖЕСТВОТО предоставя на Кредитополучателя потребителски кредит „До 500” с цел задоволяване на негови и на семейството му лични нужди.
2.2. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучатели по потребителски кредити „До 500” могат да бъдат всички дееспособни физически лица, с постоянно местоживеене в страната, на възраст от 18 до 65 години.
2.3. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Предоставянето на потребителски кредити „До 500” се осъществява само въз основа на писмен договор, по силата на който „Неткредит” ООД предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит в размер от 50 до 500 лв. под формата на заем. С подписването на Договора Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения потребителски кредит „До 500” за финансирането на свои лични или на семейството си нужди съгласно договорените срокове и други условия и да върне кредита на ДРУЖЕСТВОТО в уговорените срокове, ведно с дължимите лихви.
2.4. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.; Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019.) Договарянето се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, Профила на Клиента и/или телефон), като Договорът за потребителски кредит „До 500” се сключва във формата на електронен документ, при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за потребителския кредит (ЗПК).
2.5. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Договорът за потребителски кредит „До 500” се сключва в писмена форма на хартиен или друг траен носител, в два екземпляра – по един за всяка от страните по Договора.
2.6. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г. и изм. с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) Сключването на Договора за потребителски кредит „До 500” става по инициатива на Клиента. За да получи потребителски кредит „До 500”, Клиентът попълва Формуляр за кандидатстване (Искане за потребителски кредит „До 500”), намиращ се на уебстраницата на ДРУЖЕСТВОТО www.netcredit.bg, където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), лична карта, месторабота, мобилен телефонен номер, актуална електронна поща, банкова сметка, Revtag и други. ДРУЖЕСТВОТО има право да изисква и допълнителни данни, включително копие на лична карта, изпратено по имейл, в случай че се усъмни в истинността на предоставените от Клиента данни. ДРУЖЕСТВОТО има право да позвъни на посочените във Формуляра за кандидатстване телефони и да уточни представените от Клиента данни.
2.7. С цел избягване на съмнения, при подаване на Формуляра за кандидатстване, Клиентът следва да попълни правилно цифровия код в полето, указано в самия Формуляр за кандидатстване. Ако цифровият код не е попълнен или не е попълнен правилно, ДРУЖЕСТВОТО не разглежда искането за кредит.
2.8. Цифровият код се изпраща от ДРУЖЕСТВОТО под формата на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер, който Клиентът е предоставил при кандидатстването си за кредит.
2.9. Въвеждането на цифровия код трябва да стане в рамките на 24 часа от попълване на Формуляра за кандидатстване.
2.10. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) ДРУЖЕСТВОТО разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си да предостави потребителски кредит „До 500” или за отказа си да предостави такъв кредит. ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да излага пред Клиента мотивите си за отказа за отпускане на кредит.
2.11. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.; Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) За да се пристъпи към сключване на Договора за потребителски кредит „До 500”, е необходимо ДРУЖЕСТВОТО да е одобрило отпускането на кредит на Клиента и да го е информирало за това чрез изпращането на съобщение в Профила, по електронната поща и/или SMS.
2.12. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.; Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) В случай че Клиентът е одобрен, едновременно с уведомлението по т.2.10, ДРУЖЕСТВОТО изпраща на посочената във Формуляра за кандидатстване електронна поща и/или в Профила на клиента Договора за потребителски кредит „До 500”, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит.
2.13. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Считано от момента на получаване на уведомлението по т. 2.10 за съгласието на ДРУЖЕСТВОТО да предостави кредита и на документите
по т. 2.12, Клиентът разполага с 24 часа за потвърждаване на сключването на Договора за потребителски кредит „До 500”.
2.14. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) След като Клиентът потвърди, че e запознат и приема Договора за потребителски кредит „До 500”, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, които са били в сила към момента на сключването на Договора, Договорът за потребителски кредит „До 500” между Кредитополучателя и „Неткредит” ООД се счита сключен.
2.15. Ако потвърждението за сключването на Договора бъде изпратено след изтичане на срока по т. 2.13, ДРУЖЕСТВОТО има право да се откаже от сключването да Договора, като уведоми за това Клиента по имейл или телефон.
2.16. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г., изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г. и изм. с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на Договора за потребителски кредит „До 500”, изрично потвърждава неговото искане за незабавно изпълнение на Договора за потребителски кредит и в частност за усвояване на първия транш от кредита по посочения от него начин – превеждане на сумата на първия транш от кредита по банковата му сметка, предоставяне на сумата на първия транш чрез системата на ePay.bg или предоставяне на Кредитополучателя на сумата на първия транш по разплащателна сметка на Кредитополучателя, поддържана от Revolut Bank UAB и свързана с декларирания от Кредитополучателя Revtag.
2.17. (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.)
2.18. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, през целия срок на действие на Договора всеки Кредитополучател има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с ДРУЖЕСТВОТО.
2.19. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Необходимо условие за усвояване на следващ транш от кредита „До 500” е Кредитополучателят да е погасил изцяло всички свои задължения по усвоен предходен транш по кредита.
2.20. Всички плащания по Договора за потребителски кредит се извършват в български лева.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ „ДО 500”
(Заглавие изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.)

3.1. Права и задължения във връзка с предоставяне на информация относно потребителския кредит.
3.1.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на ДРУЖЕСТВОТО данни и документи. Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на „Неткредит” ООД за всяка промяна, настъпила в информацията, дадена от него при сключване на Договора за потребителски кредит „До 500” и в частност, но не само, за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите си сметки.
3.1.2. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) В случай че в срока на Договора за потребителски кредит „До 500” Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с банка или друга финансова институция, той се задължава в 3-дневен срок от настъпването на това събитие да уведоми ДРУЖЕСТВОТО и при поискване от негова страна да му представи съответните договори и други относими към кредитното правоотношение документи.
3.1.3. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят има право да получи от ДРУЖЕСТВОТО безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора за потребителски кредит „До 500”, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа и цялата изискуема информация съгласно действащото към момента на предоставяне на извлечението законодателство, включително разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно Договора за потребителски кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит.

3.2. Задължение за осигуряване на гаранция от страна на Кредитополучателя:
3.2.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г. и изм. с реш. на управителя от 02.10.2023 г.) В срок до края на деня, следващ деня на предоставяне на сумата на първия транш от потребителски кредит „До 500”, чрез превеждане на сумата на първия транш от кредита по банковата сметка на Кредитополучателя, предоставяне на сумата на първия транш чрез системата на ePay.bg или предоставяне на сумата на първия транш по разплащателна сметка на Кредитополучателя, поддържана от Revolut Bank UAB и свързана с декларирания от Кредитополучателя Revtag, Кредитополучателят е длъжен да представи на ДРУЖЕСТВОТО гаранция по кредита, която може да бъде:
а) банкова гаранция, издадена от банка, оперираща на територията на Република България;
б) гаранция, издадена от небанкова финансова институция, оперираща на територията на Република България;
в) двама поръчители.
3.2.2. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Банковата гаранция и гаранцията, издадена от небанкова финансова институция, следва да отговарят на изискванията на закона за тяхното издаване и да съдържат неотменяемо и безусловно изявление, че ако Кредитополучателят не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит „До 500”, гарантът (банка или небанкова финансова институция) ще заплати на „Неткредит” ООД всички дължими от Кредитополучателя суми в първия работен ден, следващ деня на получаване на първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО. Размерът на гаранцията по т. 3.2.1. букви „а” и „б” и срока на нейната валидност се определят в Договора за потребителски кредит „До 500”.
3.2.3. (Доп. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Поръчители могат да бъдат дееспособни физически лица, които поемат задължение да отговарят солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от Договора за потребителски кредит „До 500” при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите. Поръчителите трябва да са наети на безсрочен трудов договор и да получават минимум 1500 (хиляда и петстотин) лева брутно месечно възнаграждение. Към датата на сключване на Договора за потребителски кредит „До 500” поръчителите не трябва да имат кредити с повече от 30 (тридесет) дни просрочие.
3.2.4. В рамките на срока по т. 3.2.1 поръчителите следва да се явят лично в офис на ДРУЖЕСТВОТО и да предоставят информация за себе си – лични данни и данни, касаещи тяхната кредитоспособност.
3.2.5. ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да приеме предложените от Кредитополучателя поръчители, а преценява тяхната надеждност и платежоспособност. В тази връзка, освен личните данни на предложените поръчители ДРУЖЕСТВОТО може да изиска и информация за трудов договор, работодател, имуществено състояние и друга подобна.
3.2.6. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.)ДРУЖЕСТВОТО приема предоставената от Кредитополучателя банкова гаранция или гаранция, издадена от небанкова финансова институция, ако същата отговаря на изискванията на Търговския закон, на тези Общи условия и на Договора за потребителски кредит „До 500”.
3.2.7. (Нова с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) След като Кредитополучателят получи уведомление от страна на ДРУЖЕСТВОТО, че е одобрен за кредит и още преди да е потвърдил желанието си за сключване на Договора за потребителски кредит „До 500” същият има право да изпрати за предварително одобрение от страна на ДРУЖЕСТВОТО /на имейл или в офис на ДРУЖЕСТВОТО/ гаранция предоставена от банка или небанкова финансова институция. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно в срок до края на първия работен ден след получаването на последната да уведоми Кредитополучателя дали ще издаде предварително одобрение или не. Ако ДРУЖЕСТВОТО одобри гаранцията, то не може да откаже да я приеме като обезпечение за сключване на договора, за който Кредитополучателя е бил одобрен. Одобрението на гаранцията важи за срок от 15 (петнадесет) дни.
3.2.8. (Нова с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) След като Кредитополучателят получи уведомление от ДРУЖЕСТВОТО, че е одобрен за кредит и още преди да е потвърдил желанието си за сключване на Договора, същият има право да предостави за предварително одобрение от страна на ДРУЖЕСТВОТО двама поръчители. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно в срок до края на първия работен ден след предоставяне на необходимите данни от страна на поръчителите да уведоми Кредитополучателя дали ще издаде предварително одобрение или не. Ако дружеството одобри поръчителите, то не може да откаже да ги приеме като обезпечение по Договор за потребителски кредит „До 500” сключен с Кредитополучателя. Одобрението на поръчителите важи за срок 15 (петнадесет) дни. В случай, че дружеството не одобри един или двама от поръчителите, Кредитополучателят има право да предостави за предварително одобрение още двама поръчители.
3.2.9. (Нова с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Уведомлението на ДРУЖЕСТВОТО по т. 3.2.7 и т. 3.2.8 се извършва по телефон или по имейл.

3.3. Последици в случай на неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за осигуряване на гаранция:
3.3.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) В случай че Кредитополучателят не представи на ДРУЖЕСТВОТО гаранция по кредита по реда и при условията на т. 3.2 и в предвидения срок, той дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер, посочен в Договора за потребителски кредит „До 500”.
3.3.2. Неустойката се начислява на ден, считано от изтичането на срока по т. 3.2.1.
3.3.3. Неустойката се дължи само за периоди, в които кредитът е бил без осигурена гаранция. В този смисъл, ако Кредитополучателят осигури надлежна гаранция по кредита, макар и след изтичането на срока по т. 3.2.1, неустойката спира да се начислява. Ако действието на гаранцията бъде прекратено, независимо по какви причини, считано от деня, в който действието на гаранцията е било прекратено, неустойката отново се начислява.
3.3.4. Начислената неустойка се заплаща заедно със следващото лихвено плащане по кредита на падежа на лихвеното плащане.

3.4. Право на отказ от страна на Кредитополучателя:
3.4.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за потребителски кредит „До 500”, като уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО в 14-дневен срок от сключването на Договора.
3.4.2. При упражняване на правото си на отказ от сключения договор Кредитополучателят уведомява ДРУЖЕСТВОТО преди изтичането на срока
по т. 3.4.1. Срокът се смята за спазен, ако уведомлението, направено на хартиен носител или под формата на имейл, е било изпратено преди изтичането на срока.
3.4.3. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) В случай че Кредитополучателят упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на ДРУЖЕСТВОТО получената сума по кредита (главницата), да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, и евентуално дължима неустойка по т. 3.3.1, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до ДРУЖЕСТВОТО за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за потребителски кредит „До 500” лихвен процент. Срокът за връщане на сумата по кредита започва да тече от датата, на която Кредитополучателят е изпратил до ДРУЖЕСТВОТО уведомлението за упражняване правото на отказ.

3.5. Права и задължения във връзка с ползване и връщане на потребителския кредит.
3.5.1. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави за ползване разрешения кредит в договорените размер и срокове и при договорените условия.
3.5.2. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят е длъжен да ползва предоставения потребителски кредит „До 500” за задоволяване на негови лични или на семейството му нужди и да го върне в уговорените срокове и при уговорените в Договора условия.
3.5.3. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят може да ползва потребителския кредит „До 500” за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на Договора, като с изтичането му срокът за ползване се удължава автоматично с една година за общо 5 години от сключването на Договора, ако в 30-дневен срок преди изтичането на първоначалния или всеки последващ едногодишен период нито една от страните не изрази писмено желание за прекратяване на Договора.
3.5.4. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитът „До 500” има характер на кредитна линия. В рамките на срока на ползване на кредита Кредитополучателят може, съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния си договор, многократно да усвоява суми по кредита (траншове) до максимално разрешения лимит, като необходимо условие за усвояване на следващ транш от кредита е Кредитополучателят да е погасил изцяло всички свои задължения по усвоен предходен транш по кредита. Правоотношението между страните в рамките на срока на договора не се прекратява дори при спадане на експозицията на Кредитополучателя до нула.
3.5.5. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят посочва искания от него размер на всеки транш и лихвения период, след изтичането на който следва да погаси начислената лихва по усвоения транш в размер, определен в индивидуалния договор. Размерът на първия транш и първият лихвен период се посочват от Кредитополучателя във Формуляра за кандидатстване за потребителски кредит „До 500”. В случай, че на последния ден на лихвения период (падежа на лихвеното плащане) Кредитополучателят не погаси заедно с дължимото лихвено плащане и усвоения транш (главницата), дължимата лихва за ползване на усвоения транш до окончателното му погасяване се заплаща на всеки 30-ти ден, следващ датата на падежа на предходното лихвено плащане.
3.5.6. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) След окончателно погасяване на всички задължения по усвоен транш от кредита, Кредитополучателят може да иска от ДРУЖЕСТВОТО усвояване на нов транш. За целта Кредитополучателят изпраща до ДРУЖЕСТВОТО чрез попълване на електронна форма за регистрация Формуляр за усвояване на следващ транш от кредита „До 500”, намиращ се на уебстраницата www.netcredit.bg., в който следва да посочи сума на искания транш, лихвен период и др.
3.5.7. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.; Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) ДРУЖЕСТВОТО разглежда искането по преходната точка и в разумен срок уведомява Кредитополучателя за решението си чрез съобщение в Профила на Клиента, SMS и/или електронна поща. ДРУЖЕСТВОТО по своя преценка, може да предостави на Кредитополучателя за усвояване искания транш в пълен размер или да откаже усвояване на нов транш от кредита, без да излага мотивите си за това. Независимо от решението на ДРУЖЕСТВОТО, правоотношението между ДРУЖЕСТВОТО и Кредитополучателя не се погасява и договора за потребителски кредит „До 500” запазва действието си.
3.5.8. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време да прехвърли правата си по Договора за потребителски кредит „До 500” на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай „Неткредит” ООД се задължава да уведоми Кредитополучателя за настъпилата промяна в титуляра на вземането.
3.5.9. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) ДРУЖЕСТВОТО има право да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за потребителски кредит „До 500”, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.
3.5.10. Като обезпечение на кредита и при съгласие от страна на Кредитополучателя, последният може да издаде в полза на ДРУЖЕСТВОТО запис на заповед за общия размер на плащанията по кредита. След всяко плащане записът на заповед следва незабавно да бъде привеждан в съответствие с остатъка от задължението.

3.6. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Права и задължения във връзка с предсрочно погасяване на кредита.
Кредитополучателят може по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за потребителски кредит „До 500”, без да дължи никакво обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО за предсрочното погасяване. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока до падежа на съответното лихвено плащане.

3.7. Неизпълнение от страна на Кредитополучателя. Предсрочна изискуемост.
3.7.1. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) В случай че Кредитополучателя не погаси на падеж свое задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит „До 500” или погаси задължението си само частично, той дължи на ДРУЖЕСТВОТО обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за забава, за периода на забавата върху всяко забавено задължение.
3.7.2. ДРУЖЕСТВОТО може да изиска предсрочно погасяване на предоставения кредит, като обяви кредита за предсрочно изискуем при наличие на едно или няколко от следните обстоятелства:
а) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
б) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
в) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
г) (Отм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.);
д) (Нова с реш на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Установяване на неистински и/или неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, предоставени от Кредитополучателя и/или от трети задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на Договора за потребителски кредит „До 500”;
е) (Нова с реш на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Непогасяване в срок на изискуемо задължение на Кредитополучателя за заплащане на главница и/ или лихва или друга дължима сума по Договора за потребителски кредит „До 500”.
3.7.3. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) При настъпване на предсрочна изискуемост Кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по Договора за потребителски кредит „До 500”.
3.7.4. При обявяване на предсрочна изискуемост правото на Кредитополучателя да усвоява нови траншове по кредита се прекратява.
3.7.5. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г.) Задължението на Кредитополучателя от момента на настъпването на изискуемостта се състои от сумата на дължимите на ДРУЖЕСТВОТО такси, комисиони, разноски, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита (до окончателното погасяване на дълга), начислените лихви (до датата на предсрочната изискуемост), неустойки и неиздължения остатък от главницата.
3.7.6. В случай на частични плащания по кредита, задълженията на Кредитополучателя се погасяват в следната поредност: такси, комисиони, разноски, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита, неустойки, лихви, главница.

3.8. Прекратяване на договора за потребителски кредит.
3.8.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Договорът за потребителски кредит „До 500” се прекратява:
а) с изтичане на срока, за който е сключен, ако Кредитополучателят е заплатил всички дължими суми по договора;
б) при отказ от договора съгласно условията на договора и настоящите Общи условия, след като Кредитополучателят заплати всички дължими суми по Договора.
3.8.2. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Всякa от страните може да прекрати Договора за потребителския кредит „До 500” с изрично писмено предизвестие отправено до другата страна на адреса или на електронната поща, посочени от страните в Договора за потребителски кредит „До 500”, в 30-дневен срок преди изтичането на първоначалния или съответния последващ едногодишен период на ползване на кредита. В тези случаи Кредитополучателят е длъжен да заплати на ДРУЖЕСТВОТО всички дължими суми по Договора в срок 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за прекратяване.
3.8.3. Договорът за потребителски кредит се прекратява и при настъпване на предсрочна изискуемост при условията на т. 3.7.2.
3.8.4. В случаите по т. 3.8.3 настъпват последиците по т. 3.7.3, 3.7.4 и 3.7.5 от настоящите Общи условия.
3.8.5. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят може да прекрати Договора за потребителски кредит „До 500” с изрично писмено предизвестие отправено до ДРУЖЕСТВОТО на адреса или на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО. В този случай Кредитополучателят е длъжен да заплати на ДРУЖЕСТВОТО всички дължими суми по Договора в срок 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за прекратяване до ДРУЖЕСТВОТО.
3.9. Такси и разноски във връзка с кредита.
3.9.1. Изцяло за сметка на Кредитополучателя са всички необходими разноски по администриране на кредита, като: банкови такси и комисиони, такси на „Изипей” АД и други подобни, чийто размер е конкретно посочен в действащата тарифа на съответния доставчик на услугата.
3.9.2. Изцяло за сметка на Кредитополучателя са всички разноски, които ДРУЖЕСТВОТО е направило във връзка със събиране на дължимите от Кредитополучателя суми, като: пощенски и телефонни разходи, съдебни и арбитражни такси, такси по обезпечаване на дълга, такси за вещи лица, адвокатски възнаграждения, такси за различни удостоверения и преписи и др.подобни.

РАЗДЕЛ IV. ЗАЩИТА НА СДЕЛКИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4. С попълването и подаването на Формуляра за кандидатстване за кредит Кредитополучателят декларира, че:
4.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнението на Договора за потребителски кредит „До 500”;
4.2. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) е съгласен и разрешава на ДРУЖЕСТВОТО да предоставя информацията за финансовото му състояние и/или информация, представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателя с ДРУЖЕСТВОТО, на други дружества/лица за целите на изпълнението на сключения Договор за потребителски кредит „До 500” и за целите на събиране на вземанията на ДРУЖЕСТВОТО към тях в случаите на неизпълнение по същия договор;
4.3. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.; Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.; Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) е съгласен ДРУЖЕСТВОТО по своя преценка да изпраща на посочените във Формуляра за кандидатстване за потребителски кредит „До 500” адрес на електронната поща, мобилен телефонен номер, настоящ/постоянен адрес и/или в Профила на клиента, съобщения за дължими плащания по кредита, размер и дата на плащане на задълженията, друга информация относно кредита;
4.4. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г. и изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е съгласен ДРУЖЕСТВОТО да извършва проверка на предоставените от него лични данни във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества и др. (вкл. ЦКР на БНБ, НАП, НОИ, ГД „ГРАО”), като с цел извършване на необходимата проверка разкрива пред такива трети лица лични данни на Кредитополучателя, предоставени на ДРУЖЕСТВОТО при подаването на искането за кредит и при подписване на съответния Договор за потребителски кредит „До 500”, или получени или събрани от ДРУЖЕСТВОТО по друг законен начин;
4.5. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО го е уведомило за правата му и му е предоставена информация по ЗЗЛД;
4.6. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е уведомен, че има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително: да изисква потвърждение от администратора на лични данни за това, дали отнасящите се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни, които се обработват, както и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поиска от администратора на личните му данни заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни;
4.7. е уведомен, че срокът, за който ДРУЖЕСТВОТО ще съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни се определя на 5 /пет/ години, считано от подаването на Формуляра за кандидатстване за кредит;
4.8. (Изм. с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е съгласен ДРУЖЕСТВОТО в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените) за изброените по-горе цели и срокове (включително за случаите, в които между страните не е налице действащ Договор за потребителски кредит); да проверява тяхната достоверност и актуалност, посредством телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др. съгласно приложимото законодателство;
4.9. е запознат с данните, които идентифицират ДРУЖЕСТВОТО като администратор, които данни са подробно описани в индивидуалния договор;
4.10. е уведомен, че за попълнените и предоставените от него неверни данни носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК;
4.11. (Нова с реш. на управителя от 22.05.2018 г.) е запознат, че Политиката за защита на личните данни, публикувана на уебсайта на ДРУЖЕСТВОТО, съдържа допълнителна детайлна уредба на целите на обработване на лични данни от страна на ДРУЖЕСТВОТО, както и подробна информация относно правата на субектите на лични данни.

Раздел V. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

5.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Възникналите по време на действие на Договора за потребителски кредит „До 500” спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които се превръщат в неразделна част от Договора.
5.2. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Кредитополучателят има право да подава до ДРУЖЕСТВОТО жалби, свързани със сключването и изпълнението на Договора за потребителски кредит „До 500”. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на административния адрес и/или на електронната поща на ДРУЖЕСТВОТО, посочени в Договора. Когато ДРУЖЕСТВОТО не се произнесе по жалбата в срок от 30 дни или когато решението на ДРУЖЕСТВОТО по жалбата не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от съответния извънсъдебен орган.
5.3. Кредитополучателят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.
5.4. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г. и изм. с реш. на управителя от 21.04.2022 г.) Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за потребителски кредит „До 500” до Комисията за защита на потребителите, която се намира на адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5, както и www.kzp.bg.
5.5. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Страните следва да отнасят всички имуществени спорове, възникнали във връзка с Договора за потребителски кредит „До 500” и неразрешени по реда на предходните алинеи, до компетентния съд или до Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).Приложимо към споровете ще бъде българското материално право.

РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ

6.1. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.; Изм. с реш. на управителя от 29.11.2019 г.) Всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за узнати от другата страна, ако бъдат доставени на адреса/ите и/или електронна поща и/или в Профила на Клиента, посочени от Кредитополучателя във „Формуляра за кандидатстване за потребителски кредит”, а за ДРУЖЕСТВОТО – в Договора за потребителски кредит „До 500”;
6.2. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Всяка страна е длъжна да осигури получаването на съобщенията, изпратени до нея от другата страна по Договора за потребителски кредит „До 500” на посочения в Договора адрес. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им, всяко изпратено на посочения постоянен/настоящ адрес на страната съобщение, с препоръчано писмо с обратна разписка, ще се счита получено на датата, отбелязана от пощенската служба или доставчика, че писмото или известието за неговото получаване е било доставено на адреса, независимо дали е било фактически получено или не или същото не е потърсено и ще поражда правни последици, свързани с получаването. Тази уговорка важи и за връчване на нотариални покани и съдебни документи.
6.3. Кредитополучателят се задължава да уведоми ДРУЖЕСТВОТО писмено в срок до 3 (три) календарни дни при промяна на данните, посочени съгласно т. 6.1.
6.4. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да уведоми Кредитополучателя писмено или чрез своята интернет страница в срок до 3 (три) календарни дни при промяна на данните, посочени съгласно т. 6.1.
6.5. При неизпълнение на задължението по т. 6.3 и т. 6.4, изпратените до последния известен адрес за кореспонденция и електронна поща писма, покани, съобщения или други документи ще се считат за валидно връчени на страната след изтичането на три дни от тяхното изпращане.
6.6. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) За неуредените в настоящите Общи условия и в Договора за потребителски кредит „До 500” въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
6.7. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Правата на страните по Договора за потребителски кредит „До 500” са кумулативни и не изключват други права, предоставени им от закона, и могат да бъдат упражнявани винаги и толкова често, колкото страните счетат за необходимо.
6.8. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Договорът за потребителски кредит „До 500” може да се променя само с писменото съгласие на страните по него.
6.9. (Изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.) Заемната сума, уговорена в Договора за потребителски кредит „До 500”, се предава на Кредитополучателя в български левове при фиксиран курс на Българска народна банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95 лв. (един лев и деветдесет и пет стотинки). Страните се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс лев/евро Кредитополучателят да дължи на ДРУЖЕСТВОТО равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.
6.10. (Изм. с реш. на управителя от 19.07.2016 г. и изм. с реш. на управителя от 16.06.2017 г.)Със сключването на Договора за потребителски кредит „До 500”, Кредитополучателят потвърждава, че: 1) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора;
2) предоставил е на ДРУЖЕСТВОТО цялата действителна информация за своето икономическо положение.
6.11. По преценка на ДРУЖЕСТВОТО Кредитополучателят може да бъде включен в промоционални програми, предлагащи преференциални условия за отпускане на кредити.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя от 22.07.2014 г., изм. с реш. на управителя от 25.09.2015 г., 19.07.2016 г., 16.06.2017 г., 22.05.2018 г., 29.11.2019 г., 21.04.2022 г. и 02.10.2023 г.

Свали мобилното
приложение