Условия на промоцията

Условия на промоцията

1. Организатор на промоцията е „Неткредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията /Дружеството/, с ЕИК 201253421, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3 ет. 10, представлявано от управителя Ирина Недкова Христова-Станкова.

2. Решението на „Неткредит” ООД за провеждане на промоцията съгласно настоящите условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите служители.

3. Срокът на промоцията е от 13.10.2015 г. до 31.12.2017 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно т.13 и/или т.14.

4. Право на участие в промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Клиент/, което сключи Договор за потребителски кредит с “Неткредит” ООД /кредит на вноски/ и което досега не е ползвало други кредити от “Неткредит” ООД.

5. Промоцията важи само за сума на кредита по Договор за потребителски кредит в размер до 500 лв. включително, като същия трябва да е сключен в рамките на срока на промоцията по т. 3.

6. В случай, че клиентът погаси напълно в срок до 30 дни сумата на кредита по Договор за потребителски кредит /кредит на вноски/, същия не дължи лихви, неустойки и други плащания във връзка с Договор за потребителски кредит.

7. Кредитът по Договор за потребителски кредит /кредит на вноски/ се счита за погасен до датата на заверяване на банковите сметки на „Неткредит“ ООД, респ. до датата на заверяване на микросметката на „Неткредит“ ООД в epay.bg.

8. Тридесет дневният срок започва да тече от датата на сключване на Договор за потребителски кредит /кредит на вноски/.

9. В случай, че кредитът бъде погасен след срока по т. 6, клиентът ще дължи на „Неткредит“ ООД всички лихви и други плащания посочени в Договор за потребителски кредит /кредит на вноски/.

10. Повече информация относно Договор за предоставяне на кредит и Общи условия за потребителски кредит /кредит на вноски/ може да получите на интернет страница: www.netcredit.bg.

11. Не се изисква изрично волеизявление от страна на Клиента, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от промоцията, то той следва да отговаря на всички условия, посочени в Общите условия за потребителски кредит /кредит на вноски/. Всеки Клиент има право да откаже да се възползва от промоцията чрез изрично волеизявление, изпратено до адреса на „Неткредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе и да се възползва от Общите условия за сключване на Договор за потребителски кредит /кредит на вноски/.

12. Настоящите условия на промоцията ще бъдат публично оповестени и достъпни за срока на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

13. Организаторът по т. 1 има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

14. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg.

15. Всеки участник в промоцията може да се обади на телефон 0700 160 20 и да получи допълнителна информация за промоцията.