Условия на промоцията

Условия на промоцията

1. Организатор на промоцията е „Неткредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията /Дружеството/, с ЕИК 201253421, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 10, представлявано от управителя Ирина Недкова Христова-Станкова.

2. Решението на „Неткредит” ООД за провеждане на промоцията съгласно настоящите условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите служители.

3. Срокът на промоцията е от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно т.13 и/или т.14.

4. Право на участие в промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Клиент/, което сключи Договор за потребителски кредит „До 500“ с “Неткредит” ООД и което досега не е ползвало други кредити от “Неткредит” ООД.

5. Промоцията важи само за първата усвоена сума /транш/ по Договор за потребителски кредит „До 500“ в рамките на срока на промоцията по т. 3.

6. Според Закона за потребителския кредит и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние потребителят има право да погаси предсрочно своите задължения. В случай, че клиентът погаси в срок до 30 дни първата промоционална сума /транш/, одобрена в срока на промоцията по Договор за потребителски кредит „До 500“, същия не дължи лихви, неустойки и други плащания във връзка с Договор за потребителски кредит „До 500“.

7. Кредитът по Договор за потребителски кредит „До 500“ се счита за погасен до датата на заверяване на банковите сметки на „Неткредит“ ООД, респ. до датата на заверяване на микросметката на „Неткредит“ ООД в epay.bg.

8. 30-дневният срок започва да тече от датата на одобрение на сумата /транша/ по Договор за потребителски кредит „До 500“.

9. В случай, че кредитът бъде погасен след срока по т. 6, клиентът ще дължи на „Неткредит“ ООД всички лихви и други плащания посочени в Договор за потребителски кредит „До 500“.

10. Повече информация относно Договор за предоставяне на кредит „До 500“ и Общи условия за кредит "До 500" може да получите на интернет страница: www.netcredit.bg.

11. Не се изисква изрично волеизявление от страна на Клиента, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от промоцията, то той следва да отговаря на всички условия, посочени в Общите условия за кредит до 500. Всеки Клиент има право да откаже да се възползва от промоцията чрез изрично волеизявление, изпратено до адреса на „Неткредит“ ООД, посочен в т. 1 по-горе и да се възползва от Общите условия за сключване на Договор за потребителски кредит „До 500“.

12. Настоящите условия на промоцията ще бъдат публично оповестени и достъпни за срока на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

13. Организаторът по т. 1 има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

14. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg.

15. Всеки участник в промоцията може да се обади на телефон 0700 160 20 и да получи допълнителна информация за промоцията.

Свали мобилното
приложение