Условия на промоцията

Общи правила на промоцията “Регистрирай се, вземи 5 лева и безплатно становище за кредит”

1. Организатор на промоцията е „НетКредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията /Дружеството/, с ЕИК 201253421, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3 ет. 10, представлявано от управителя Ирина Недкова Христова-Станкова (наричано по-долу “Организатор” или “НетКредит”).

2. Решението на „НетКредит” ООД за провеждане на промоцията (“Промоцията”) съгласно настоящите условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите служители.

3. Срокът на промоцията е от 03.01.2020 г. до 29.02.2020 г. включително, освен ако Организаторът не удължи или по друг начин промени срока на Промоцията.

4. Право на участие в промоцията има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице на възраст между 18 и 65 години, което, успешно се регистрира в приложението „НетКредит” (наричано по-долу “Приложението”1) (“Вие” и/или “участник”). За целите на Промоцията, успешна регистрация означава успешно изпълнение на всяко едно от следните:

4.1. Изтегляне на приложението “НетКредит”;

4.2. Регистрация на нов потребител;

4.3. Успешна проверка от страна на НетКредит, че предоставените данни и документи отговорят на исканите от нас, в това число, но не само, че последните са истински, валидни и се отнасят до лицето, което е посочено за потребител в процеса на регистрацията.

5. Промоционални награди и услуги:

5.1. Всяко лице, което отговаря на условията описани по-горе в т. 4 ще получи:

● безусловно 5 (пет) лева, преведени чрез ePpay или по ваша банкова сметка (“Промоционална сума”).

безплатно, необвързващо за клиента становище, изготвено като индивидуализирано становище за потребителски кредит, което ще даде ясна индикация на потребителя за неговите реалните възможности и условия за получаване на кредит от “НетКредит” ООД (“Становище”);

По 5 (пет) лева, преведени чрез ePay 2 или по ваша банкова сметка за всяко лице, препоръчано от Вас чрез приложението НетКредит, което успешно се регистрира, следвайки процедурата и условията, които са описани по-горе в т. 4 (паричната награда, наричана за краткост “Бонус доведи приятел”. Всеки Клиент може да получи общо до 20 Бонуса доведи приятел.

5.2. Получаването на Промоционалната сума, Становището и всеки един Бонус доведи приятел, не е обвързано с допълнителни действия и/или задължения от страна на клиента, освен тези посочени в правилата на Промоцията.

5.3. Становището не може да обвърже по никакъв начин участниците в Промоцията, без те да заявят изрично желание и да кандидатстват за потребителски кредит от “НетКредит” ООД;

5.4. Организаторът на промоцията заплаща за своя сметка всички дължими данъци във връзка с изплатените на Клиента парични награди

6. Права и задължения на Организатора и участниците в Промоцията

6.1. Организаторът се задължава да спазва правилата на и задълженията си по тази Промоция.

6.2. Организаторът се задължава да спазва приложимото законодателство по повод предоставянето на наградите и услугите, описани в Промоцията, включително, но не само всички разпоредби относно защита на потребителите, защита на личните данни, защита на конкуренцията и други.

6.3. Организаторът има не само правото, но и задължението да обработва и проверява всички лични данни и документи, които са му били предоставени по време и във връзка с промоцията, като предприеме всички необходими мерки за установяването на личността на участниците в Промоцията, верността на данните и документите, които са му предоставени.

6.4. Организаторът може да извършва допълнителни проверки на предоставената информация и лични документи в публично достъпните бази данни, относно личните данни и гражданското състояние, както и да извършва други проверки, които могат да потвърдят идентичността на документите и информацията, относно лицето от което се предполага, че са предоставени тези данни и документи, включително но не само, чрез изискване на допълнително документи, чрез допълнителна комуникация с лицето (по мейл, SMS, телефон, платформата на Приложението) и др.;

6.5. Организаторът се задължава в случай, че всички условия са изпълнени да Ви предостави Становище, което след успешното му получаване от Вас ще има обвързващ характер за Организатора, като официално предложение за предоставянето на потребителски кредит, освен в случай, че са настъпили промени във Вашето финансово състояние и/или други обстоятелства, които биха променили Вашата кредитоспособност и съответно риска при предоставянето на предложения Ви кредит.

6.6. С цел изпълнение на изискванията за идентификация на кредитополучателите, Организаторът има право да изисква допълнителни документи и/или информация и при съмнения за измама, финансиране на тероризъм или други престъпни деяния имаме право да откажем отпускането на кредит.

6.7. Организаторът има право да откаже предоставянето на награди и/или услуги, в случай, че не е получило всички необходими документ, в случай, че има основателни съмнения, че документ или информация, която е предоставена е невярна, неистинска, подправена или по друг начин недостоверна.

6.8. Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

6.9. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва или прекрати настоящата промоция поради технически, регулаторни или други основания, които биха имали негативен ефект върху Организатора. Промените Общи Условия ще бъдат публично достъпни за всички потребители на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg.

6.10. Вие се задължавате да спазвате правилата и задълженията си по тази Промоция;

6.11. Да предоставите необходимата информация и данни на Организатора с цел получаване на Наградите и услугите, предвидени в Промоцията;

6.12. Да предоставите актуална, точна и вярна информация и документи;

6.13. Да не злоупотребявате с правилата на Промоцията.

7. Цел на промоцията. Описание на продукта. Декларации. Допълнителна информация.

7.1. Целта на промоцията е популяризиране на приложението на “НетКредит”, което ще улесни потребителите в техния избор на подходящ продукт, предоставяйки ясна и разбираема информация относно продуктите на „НетКредит” ООД. Използването на Приложението ще улесни потребители и в кандидатстването за избраните от тях продукти.

7.2. Изготвянето на безплатното становище относно Вашите лични възможности за получаване на кредитен продукт от „НетКредит” ООД ще бъде извършено на база на предоставените от Вас документи и информация и на база на проверки, при спазване на задължителните и установените добри практики за оценка на кредитоспособността на физическите лица на Организатора.

7.3. Организаторът има право да извършва проверка на предоставените лични данни във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества и др. (вкл. ЦКР на БНБ, НАП, НОИ, ГД „ГРАО”), като с цел извършване на необходимата проверка разкрива пред такива трети лица лични данни на Кредитополучателя, предоставени на Организатора при подаването на искането за безплатно становище.

7.4. Становището ще бъде изготвени и изпратено до Вашето внимание, чрез платформено съобщение в Приложението, по телефон, SMS и/или чрез мейл адрес, който сте посочили при регистрация. „НетКредит” ООД ще се опита да Ви предостави Становището в максимално кратки срокове и в рамките на 10 работни дни, но в случай на значителен клиентски интерес и голям обем на възложени искания за Становища, този срок може да бъде увеличен до не повече от 20 работни дни.

7.5. В случай, че Становището е позитивно, Вие ще може да кандидатствате за кредитен продукт предлаган от “НетКтредит” ООД, с характеристики посочени в Становището в рамките на 15 (петнадесет) дни или да изберете най-изгодния за Вас кредитен продукт, предлаган от „НетКредит” ООД, следвайки съответните стъпки за кандидатстване за потребителски кредит. Важно е да имате предвид, че в случай, че Вашето финансово състояние се промени след изготвяне на Становището, е възможно да има разминаване между посочените показатели в него и предложението за кредит, което може да получите от „НетКредит” ООД при кандидатстване за кредит, включително и да не бъдете одобрени за такъв, в случай на изменени обстоятелства.

7.6. В случай, че Вие кандидатствате за потребителски кредит от “НетКредит” ООД, преди да сте получили Становището, то се приема, че “НетКредит” ООД е изпълнило задължението за предоставяне на Становище или с изпратеният ви договор за потребителски кредит или с отказа за отпускане на кредит.

7.7. Предложението важи само за кредитните продуктите на „НетКредит” ООД. Допълнително информация за видовете потребителски кредити може да намерите тук: https://www.netcredit.bg/; https://www.netcredit.bg/obshti-usloviya; https://www.netcredit.bg/potrebitelski-kredit/obshti-usloviya.

7.8. В случай, че вземете решение да използвате нашата оценка, дадена в Становището, като предложение, с цел пълна защита на Вашите потребителски права, то Вие ще преминете през процедурата за кандидатстване за съответния потребителски кредит.

7.9. За да получите Бонус доведи приятел, Вие и Вашият приятел трябва да отговаряте на всички условия за успешна регистрация, както са описани в т. 4 и Вашият приятел да се е регистрирал чрез използване на Вашия линк. За избягване на съмнения, Вие няма да получите Бонус за доведен приятел, ако Вашият контакт не е използвал Вашият линк при регистрацията;

7.10. След успешна регистрация от Ваша страна, Вие ще получите линк, във Вашия клиентски профил в Приложението, който може да изпратите до неограничен брой Ваши контакти. След успешна регистрация от страна на Вашия контакт, който е последвал конкретно Вашия линк (т.е. Вашият контакт отговаря на всички условия за успешна регистрация, както са описани в т. 4) на Ваше име ще започнат да се начисляват получените Бонуси за доведен приятел. Вие ще имате достъп до начислените суми и ще може да поискате да Ви бъдат изпратени чрез ePay или по банков път, по всяко време.

7.11. Участниците, получили Бонуси за доведен приятел могат да усвоят същите само по тяхна лична банкова сметка или чрез системата ePay. Заявленията за усвояване се подават от клиентските профили на участниците и се обработват в срок от 7 /седем/ работни дни. Заявените суми се изплащат при условие, че участника в промоцията няма просрочена дължима сума към Организатора към момента на подаване на заявлението.

7.12. Всички получени награди Бонус доведи приятел са валидни до 90 дни след крайния срок на промоцията.

7.13. Промоционалната сума, както и всеки един Бонус доведи приятел ще бъде изпратена по Epay или банкова сметка, посочена от Вас, в рамките на до 7 работни дни от изпълнение на условията предвидени в Промоцията. Промоционалната сума ще бъде изпратена в цялост, без да бъдат удържани от Вас, каквито и да е разходи и такси за превода. В случай, че получателят на Бонуса и/или Пропорционалната сума, заявил плащане чрез системата Epay, не усвои сумата в срок до 7 дни, то сумата се връща автоматично по сметка на наредителя /НетКредит ООД/. Всяка върната сума, може да бъде повторно наредена в рамките на 30 дни от нейното първоначално нареждане. Необходимо е да бъде изпратено нареждане за превод в свободен текст на имейла на дружеството info@netcredit.bg. В случай, че след изтичането и на този срок, Клиентът не поиска въпросната сумата, то правото върху му върху нея се погасява.

7.14. Повече информация относно продуктите за „НетКредит” ООД, потребителските кредити, политиката ни за защита на личните данни може да намерите тук: www.netcredit.bg.

7.15. Настоящата промоция се провежда при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Личните данни на всеки участник се обработват от Организатора за целите на провеждане на промоцията и за предоставяне на награди и услуги на договорно основание, възникнало при приемане на настоящите условия. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за правата на участниците като субекти на лични данни е налична и на адрес www.netcredit.bg.

8. ДЕКЛАРАЦИИ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в Промоцията, Вие декларирате, че:

8.1. сте прочели, разбрали и приели условията на Промоцията.

8.2. се съгласявате и желаете да получите Промоционалната сума, Бонус доведи приятел и Становището.

8.3. не предоставяте и няма да предоставяте в бъдеще чужди лични данни, независимо на какво основание разполагате тях, освен с предварителното изрично съгласие на техния титуляр.

8.4. представяте Вашите лични данни доброволно;

8.5. няма да злоупотребявате с Промоцията, включително но не само използвайки Промоцията с манипулационна, незаконна или друга неморална цел.

8.6. с участието си в Промоцията и подаването на Вашите данни за целите на регистрацията в Приложението и участие в Промоцията, декларирате, че:

8.7. сте запознат със доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнението на Промоцията;

8.8. сте съгласен и разрешавате на Организаторът да предоставя информация, представляваща лични данни, включително относно отношенията Ви с Организатор, на други дружества/лица за целите на изпълнението на Промоцията;

8.9. сте съгласен Организаторът да изпраща на посочените при регистрацията адрес на електронната поща, мобилен телефонен номер, настоящ/постоянен адрес съобщения за относно Становището и друга информация, относно Промоцията;

8.10. сте съгласен с извършването на проверките, необходими за издаването на Становището, както е описано по-горе в чл. 7.4;

8.11. сте уведомен, че имате право на достъп до отнасящите се до Вас лични данни, включително: да изисквате потвърждение от администратора на лични данни за това, дали отнасящите се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни, които се обработват, както и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поискате от администратора на личните си данни заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни;

8.12. сте уведомен, че срокът, за който ще съхранява, обработва и използва предоставените от вас лични данни, когато данните се обработват на основание издаването на Становище относно кандидатстване за отпускане на паричен заем - за срок от 5 (пет) години от изпращането на Становището;

8.13. сте съгласен Организатора, в качеството си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от Вас лични данни (както и впоследствие предоставените) за изброените в Промоцията цели и срокове (включително за случаите, в които между страните не е налице действащ Договор за потребителски кредит); да проверява тяхната достоверност и актуалност, посредством телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и други съгласно приложимото законодателство;

8.14. сте запознат с данните, които идентифицират Организатора като администратор, които данни са подробно описани в индивидуалния договор;

8.15. сте уведомен, че за попълнените и предоставените от него неверни данни може да носите наказателна отговорност по чл. 313 от НК;

8.16. сте запознат, че в допълнение на информацията предоставена тук по отношение на защита на личните данни, Политиката за защита на личните данни, публикувана на уебсайта на Организатора, съдържа допълнителна детайлна уредба на целите на обработване на лични данни от страна на Организатора, както и подробна информация относно правата на субектите на лични данни.

9. Не се изисква изрично волеизявление от Ваша страна, за да придобиете право на участие в Промоцията, но за да се възползва от Промоцията, то Вие следва да отговаряте на всички условия, посочени в Промоцията. Всеки участник ще има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, изпратено до адреса на „НетКредит“ ООД, посочен по-горе.

10. Организаторът няма задължение да предостави награда/и и/или услуги на участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в настоящите условия, както и в случай че за спечелването на награда е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния спечелил участник за причинените вреди на Организатора, както и за претърпените в резултат на такова поведение загуби на тези, които е трябвало да получат награди. В подобен случай, може да са приложими други разпоредби, в случай, че извършено деяние съставлява престъпление.

11. Актуалните условия на Промоцията ще бъдат публично оповестени и винаги достъпни, за срока на промоцията, на интернет страницата на „НетКредит” ООД на адрес www.netcredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях .

12. Организаторът ще има безусловното право, без предварително уведомление да прекрати участието на клиент в Промоцията, или да не допусне участието на лице, което е нарушило която и да е от декларациите в т. 8 по-горе, или в случай, че Организаторът има основателни съмнения за нарушения на правилата на Промоцията от страна на участник.

13. Всеки участник в Промоцията може да се обади на телефон 0700 160 20 и да получи допълнителна информация за Промоцията.

Настоящите общи правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.


1 Приложението е достъпно за потребители на устройства работещи с операционни системи Android / iOS.

2 Еpay.bg – електронна система за разплащания, повече информация за която може да се получи на уебстраницата на дружеството, управляващо системата за разплащане, намираща се на адрес www.epay.bg. Паричните преводи, извърше