Условия на промоцията “Доведи приятел“

Условия на промоцията “Доведи приятел“


1. Организатор на промоцията е „Неткредит” ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията /Дружеството/, с ЕИК , със седалище и адрес на управление: , представлявано от управителя Ирина Недкова Христова-Станкова.

2. Решението на „Неткредит” ООД за провеждане на промоцията съгласно настоящите условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите служители.

3. Срокът на промоцията е от 08.05.2019 г. до 31.10.2019 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно т.20 и/или т.21 по-долу. Промоцията се провежда на територията на Република България.

4. Право на участие в промоцията има всяко физическо лице, което поне веднъж е сключвало договор за кредит чрез сайта www.netcredit.bg, наричано по-нататък накратко „Клиент”, което отговаря на изискванията, посочени в настоящите условия. Клиентите следва да препоръчат друго пълнолетно дееспособно физическо лице /наричано по-нататък накратко „Препоръчано лице”/, което трябва да сключи договор за кредит с Организатора, по начина описан в настоящите условия. Правото на участие в промоцията се получава автоматично от всички клиенти, които са получили линк от Организатора в своите клиентски профили. В настоящата промоция нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства.

5. Клиентите, които до 08.05.2019 г. поне веднъж са сключили договор за кредит чрез сайта www.netcredit.bg ще получат линка по т. 4 в клиентските си профили на дата 08.05.2019 г. Всички други клиенти, които са сключили първи договор за кредит чрез сайта www.netcredit.bg в срока на промоцията ще получат своя линк до края на първия работен ден след сключване на договора им за кредит с Организатора.

6. Всеки клиент има право да предоставя своя линк на неограничен брой препоръчани лица, които също автоматично стават участници в промоцията.

7. Кандидатстването за кредит на препоръчаните лица трябва задължително да се осъществява, чрез линка, предоставен им от Клиента на Организатора.

8. В рамките на срока на промоцията всяко препоръчано лице, което сключи договор за потребителски кредит с Организатора чрез www.netcredit.bg и този договор е първи за него получава награда „Бонус в размер на 15 лв.“. Задължително условие за получаване на бонуса е заявката за кредит да е подадена по реда на т. 7.

8.1. В рамките на срока на промоцията всяко лице / наричано по-нататък накратко „Нов клиент”/, което сключи договор за потребителски кредит с Организатора чрез www.netcredit.bg и този договор е първи за него получава награда „Бонус в размер на 15 лв.“. Новите клиенти, които са препоръчани лица, не получават награда по тази точка.

9. В рамките на срока на промоцията всяко препоръчано лице, което сключи втори Договор за потребителски кредит на вноски или усвои втори транш по Договор за потребителски кредит „До 500“ при условие, че сумата на кредита му е мининум 300 лв. и същият е използван за срок от поне 15 дни, получава и втора награда „Бонус в размер на 15 лв.“

9.1. В рамките на срока на промоцията всеки нов клиент, който сключи втори Договор за потребителски кредит на вноски или усвои втори транш по Договор за потребителски кредит „До 500“ при условие, че сумата на кредита му е мининум 300 лв. и същият е използван за срок от поне 15 дни, получава и втора награда „Бонус в размер на 15 лв.“ Новите клиенти, които са препоръчани лица, не получават награда по тази точка.

10. В срока на промоцията всеки клиент получава награда „Бонус в размер на 15 лв.“ в случай, че препоръчано от него лице, е кандидатствало за кредит на сайта www.netcredit.bg, чрез линк и при положение, че е сключило договор за кредит с Организатора. Клиентът получава само една награда (Бонус в размер на 15 лв.) за всяко препоръчано от него лице, което е сключило договор с Организатора при условията на т.8.

11. При две награди „Бонус в размер на 15 лв.“ участниците имат възможност да получат парична награда в размер на 30 лв. Всеки „Бонус в размер на 15 лв.“ може да се използва само веднъж за получаване на парична награда.

12. Участниците, получили парични суми по т. 11 могат да усвоят същите само по тяхна лична банкова сметка или чрез системата ePay. Заявленията се подават от клиентските профили на участниците и се обработват в срок до 3 /три/ работни дни. Заявените суми се изплащат при условие, че участника в промоцията няма просрочена дължима сума към Организатора към момента на подаване на заявлението.

13. Настоящата промоция се провежда при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Личните данни на всеки Участник, посочени на талончетата, а именно – номер на текущия Договор за паричен заем – се обработват от Организатора за целите на провеждане на промоцията и за предоставяне на награди на спечелилите Участници на договорно основание, възникнало при приемане на настоящите условия. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при подписване на договора за паричен заем и прилежащата му документация. Подробна информация за правата на участниците като субекти на лични данни е налична и на адрес www.netcredit.bg.

14. При възникнали въпроси във връзка с обработването на личните им данни участниците могат да се свържат с длъжностното лице по защита на данните на Организатора на тел. 0700 160 20 или на имейл dpo@netcredit.bg.

15. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в промоцията при нарушаване на което и да от условията на промоцията.

16. Организаторът на промоцията заплаща за своя сметка всички дължими данъци във връзка с изплатените на Клиента парични награди.

17. Организаторът няма задължение да предостави награда/и на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в настоящите условия, както и в случай че за спечелването на награда е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния спечелил Участник за причинените вреди на Организатора, както и за претърпените в резултат на такова поведение загуби на тези, които е трябвало да получат награди.

18. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участник, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от промоцията, то той следва да отговаря на всички условия на промоцията. Всеки участник има право да откаже да се възползва от промоцията чрез изрично волеизявление, изпратено до адреса на „Неткредит“ ООД, посочен в т. 1.

19. Настоящите условия на промоцията ще бъдат публично оповестени и достъпни за срока на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

20. Организаторът по т. 1 има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата промоция по всяко време без предизвестие, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на интернет страницата на Дружеството на адрес www.netcredit .bg.

22. Всеки участник в промоцията може да се обади на телефон 0700 160 20 и да получи допълнителна информация за промоцията.

23. Всички получени награди „Бонус в размер на 15 лв.“ са валидни до 90 дни след крайния срок на промоцията.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.