Общи условия

Всеки, изпратил заявка за кредит на НетКредит в периода от 28.11.2016 г. до 18.12.2016 г., участва в томболата „Коледният календар на НетКредит“, при следните Общи условия:

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за участие в томбола „Коледният календар на НетКредит“


I. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Периодът, в който участник може да се възползва от томболата, започва на 28.11.2016 г. и продължава до 18.12.2016 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно раздел VII, т. 5.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

Организатор на томболата:
„НетКредит“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3 (Литекс Тауър), ет. 10, с ЕИК 201253421, наричан по-долу „Организатора“.
Томболата се организира под името „Коледният календар на НетКредит“ и се провежда на територията на Република България.
Участници в томболата:
1. В томболата има право да участва всяко дееспособно физическо лице (Участник), което:
а) е на възраст между 18 и 65 години;
б) в периода от 28.11.2016 г. до 18.12.2016 г. включително е изпратило заявка за кредит на НетКредит.
2. Участниците може и да са ползвали кредити от Организатора.
3. В томболата нямат право да участват, съответно наградата от нея няма да бъде раздавана, на служители или съдружници на Организатора и на лицата, участващи в тегленето на наградата, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на томболата и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица.
4. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен.
5. Всеки участник има право да се откаже от участие в томболата чрез изрично волеизявление, изпратено до адреса на Организатора преди съответното изтегляне на наградата или след уведомяването на участника за спечелената награда.

III. НАГРАДЕН ФОНД

1. Наградите, които могат да спечелят участниците са предметни и награди ваучери с определена парична стойност, предварително избрана от Организатора:
- Кафемашина
- Цитрус преса
- Грил
- Ютия
- Преса за коса
- Самобръсначка
- Слушалки
- Миксер
- Блендер
- Сешоар
- Таблет
- Велосипед
- Ваучер за почивка за двама във Велинград
- Тениски
- Чадъри
2. Печелившите участници се съгласяват да бъдат обект на видеозаснемане от страна на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.
3. В рамките на 2 (два) работни дни след изтегляне на името на печелившите по начина, описан в раздел IV от настоящите Общи условия, представител на Организатора ще се свърже с последните на предоставените от тях телефони за контакт.
4. При неосъществен контакт с печеливш участник Организаторът има право да проведе повторно теглене и да избере друг печеливш, за когото ще важат същите срокове за получаване на наградата.
5. Не се допуска замяна на спечелената награда.

IV. ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШ И ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДАТА

1. Печелившите ще бъдат определени на 05.12.2016г, 12.12.2016 г. и 19.12.2016 г. след 14:00 часа, чрез теглене, което ще се извърши автоматично чрез софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.
2. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда по телефон от представител на Организатора.
3. Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и спечелената награда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
4. Всеки печеливш участник се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни и за целите на томболата.
5. Името на печелившите ще бъде публично обявено на интернет страницата на Организатора www.netcredit.bg, във Facebook, YouTube и други социални мрежи и страници на Организатора, първоначално само поименно, а впоследствие и чрез заснет от Организатора видео материал.
6. Организаторът няма задължение да осъществява кореспонденция с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

1. Наградата се получава лично от печелившия участник или от трето лице, изрично упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно.
2. Всеки печеливши участник следва да посети офис на Организатора, за да получи спечелената награда, в срок до 5 (пет) дни от уведомяването му от представител на Организатора.
3. Всеки печеливш участник получава наградата си в предварително съгласуван с Организатора ден и час.
4. При получаване на наградата всеки печеливш участник се идентифицира с лична карта и той и представител на Организатора подписват двустранен приемо-предавателен протокол.
5. Организаторът не поема транспортните разходи на печеливш участник, свързани с получаването на наградата.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Отговорността на Организатора към участника се ограничава до стойността на наградата, която той има право да получи.
2. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси и др., които могат да възникнат във връзка със спечелването на наградата.
3. Организаторът предоставя на печелившия участник попълнена гаранционна карта и ръководство за експлоатация на наградата.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата томбола се организира в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.
2. Личните данни на участниците се събират и обработват от Организатора за целите на организираната томбола и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
3. Разпоредбите на настоящите Общи условия регламентират изцяло организираната томбола.
4. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни на интернет страницата на Организатора на адрес www.netcredit.bg, като промените влизат в сила от датата на промяната.
5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата си www.netcredit.bg.
6. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или с томболата, се разрешават доброволно между страните. В случай на невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася за разглеждане до компетентния съд.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата на Организатора на адрес www.netcredit.bg.